Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Szkolny Regulamin Rekrutacji 2020

Szkolny Regulamin Rekrutacji dla Technikum Nr 1  im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych    na rok szkolny 2020/2021

 

 

Zasady naboru do szkół ponadpodstawowych w powiecie   starogardzkim  na rok szkolny 2020/2021

 

Niniejsze zasady rekrutacji powstały na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 59, poz. 996,1000,1290,1669,2245);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. 2019 poz. 1737);
 • 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)
 • Harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020r.  

 

 

 • 1. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

 

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do Technikum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych prowadzi się scentralizowany elektroniczny nabór przez Internet na stronach: zse.com.pl www.powiatstarogard.pl
 2. Kandydaci do szkoły mogą rejestrować się w systemie w:
  1. macierzystej szkole,
  2. szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru,
  3. punkcie informacyjnym o naborze, tj. w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim , ul. Kościuszki 17,
  4. dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu (np. w domu, kawiarence internetowej).

 

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych rozpoczną działalność:
  • Szkolny Punkty Informacyjny, mieszczący się w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, przy ulicy Sobieskiego 6 w Starogardzie Gdańskim, w którym można uzyskać informacje związane z rekrutacją, a także składać podania o przyjęcie do szkoły,
  • Powiatowy Punkt Informacyjny z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. ul. Kościuszki 17, tel. (058) 76 73 576, koordynujący rekrutację.
 2. Aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji oraz informacje o wolnych miejscach będą zamieszczane na wyodrębnionych tablicach ogłoszeń w szkołach.
 3. Kandydaci, składając podania do szkoły, posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, które kandydat ukończył lub oryginałami tych dokumentów.
 4. W okresie rekrutacji kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Starogardzki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
  1. kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły,
  2. kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych trzech szkół,
  3. kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest ta, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 5. Po wyborze szkół kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych, biorących udział w elektronicznym naborze, składają w terminie rekrutacji tylko w pierwszej z wybranych szkół tj. szkole pierwszego wyboru:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru podpisany przez rodziców
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum opatrzoną nr "1",
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego opatrzoną nr

"1", 

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 2 ust 2, pkt 3;
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust 5-8

(jeśli komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium).

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 2. Do oryginałów dokumentów należy dołączyć:
  • dwie fotografie,
  • kartę informacyjną kandydata (zał. 1).
 3. Warunkiem rozpoczęcia nauki zawodu  w technikum jest dostarczenie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawionego przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania otrzymanego ze szkoły, do której uczeń się rekrutuje.

 

 

 • 2.  Postępowanie kwalifikacyjne

 

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły jest ukończenie szkoły podstawowej /gimnazjalnej publicznej lub szkoły podstawowej/gimnazjalnej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – stanowiącej podstawę programową do kontynuowania nauki. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe musza spełnić wymagania zdrowotne określone dla danego zawodu.

 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, 

 

w tym:

 

 • 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z języka polskiego, matematyki mnożony przez 0,35 pkt., natomiast wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożony przez 0,3 pkt.
 • pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

(maksymalnie można uzyskać 72 punkty).                                                                        Pod uwagę brane są przedmioty:

 1. język polski;
 2. matematyka;
 3. język angielski;
 4. czwarty przedmiot w zależności od wybranej klasy w danej szkole.

zawód  

Dla absolwentów

1 przedmiot  

2 przedmiot  

3 przedmiot  

4 przedmiot  

Technik Ekonomista  

 

Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki  

Technik  Programista

 

Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

informatyka  

Technik Logistyk  

 

Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki  

Technik Handlowiec

  Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Technik Automatyk  

 

Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

fizyka  

Technik Reklamy

  Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

plastyka

 

 

 

 

 

 

Przeliczenie punktów następuje według następujących wartości: 

celujący

    18    punktów

bardzo dobry

    17    punktów,

dobry

    14    punktów,

dostateczny

      8    punktów

dopuszczający

2        punkty

 

 • uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. za ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
  2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

II.tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

III.tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

 

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

 

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego – 7 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego –  5 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

za uzyskanie wysokiego miejsca  w zawodach wiedzy innych niż wymienione  w pkt. 3 c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 

 1. międzynarodowym – 4 punkty
 2. krajowym – 3 punkty
 • wojewódzkim – 2 punkty
 1. powiatowym – 1 punkt

 

 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi              18 punktów. 

 

 1. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, kolejno, z największą ilością punktów.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;                                                                                            6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;                                                                             7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

      Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

 

 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od przyjętych kryteriów.
 2. Kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 • 3. Terminy rekrutacji

 

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
 • od 15 czerwca do 10  lipca  do godz. 15.00 – składanie wniosku  o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów;
 • od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje;
 • do 4 sierpnia 2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
 • do 11 sierpnia 2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach; 
 • 12 sierpnia 2020r – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
 • od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 1500 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;  
 • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły;
 • 19 sierpnia 2020 r.– poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole;
 • do 20 sierpnia 2020 r.– opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 • 4. Postanowienia końcowe

 

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 3. Listy, o których mowa w ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 2, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 5. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.                                                                                                                                                                                                    Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 6. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 7, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  1

                            

                            

             ............................................................  

                                                                                                                                      ...........................................................

                           (pieczęć szkoły                                                                                           (pieczęć 

    ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej)                                                           szkoły podstawowej/gimnazjum) 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY  PONADPODSTAWOWEJ / PONADGIMNAZJALNEJ

 

Informuję, że                  ...................................................................................................................................

                                                                                                           (imię i nazwisko ucznia)

Urodzony(a)               ...............................................                  w ...............................................................................

                                                 (dzień-miesiąc-rok)                                                                 (miejscowość)

                                                                                

Imiona Rodziców                         ......................................................................................................................

Adres zamieszkania                      .......................................................................................................................

(kod-miejscowość-ulica-nr-domu-nr mieszkania)

 

Gmina                      ...............................................................

 

Został(a) przyjęty(a) na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej

.........................................

 

(typ szkoły 

ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej)

 w ...................................................................................................................................................

                                                                                        (nazwa zespołu, miejscowość)

 

 

..........................................................                                                          .........................................................................

(miejscowość, data)                                                                                 (podpis i pieczęć dyrektora szkoły  ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej)

 

Pouczenie:

 1. Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej służy kontroli obowiązku nauki, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 59, poz. 996,1000,1290,1669,2245).
 2. Dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) oraz adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wypełnia wychowawca lub inny upoważniony pracownik szkoły podstawowej/gimnazjum.
 3. Uczeń składa „Kartę informacyjną” w jednym egzemplarzu, razem z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego w tej szkole, w której potwierdził wolę podjęcia nauki.
 4. W terminie do 13 września 2019 r. szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna przekazuje potwierdzenie przyjęcia ucznia do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

 Adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia:

 

 

 

 

Urząd* ……………….……........ w

 1.  

kod pocztowy, miejscowość 

 

(*) Gminy, Miasta, Miasta i Gminy

 

 

 

Data dodania: 2019-04-02 08:26:05
Data edycji: 2020-06-22 14:34:11
Ilość wyświetleń: 3600
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej