Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Szkolny Regulamin Rekrutacji 2019

Szkolny Regulamin Rekrutacji dla Technikum Nr 1
im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych
 na rok szkolny 2019/2020

 

 

Zasady naboru do szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych

w powiecie starogardzkim  na rok szkolny 2019/2020

 

Niniejsze zasady rekrutacji powstały na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 59, poz. 996,1000,1290,1669,2245);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 (DZ. U. 2017 r. 586);
 • Zarządzenia nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020.

 

 • 1. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

 

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do Technikum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych prowadzi się scentralizowany elektroniczny nabór przez Internet na stronach: zse.com.pl www.powiatstarogard.pl
 2. Kandydaci do szkoły mogą rejestrować się w systemie w:
 3. macierzystej szkole,
 4. szkole ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru,
 5. punkcie informacyjnym o naborze, tj. w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim , ul. Kościuszki 17,
 6. dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu (np. w domu, kawiarence internetowej).

 

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych rozpoczną działalność:
 • Szkolny Punkty Informacyjny, mieszczący się w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, przy ulicy Sobieskiego 6 w Starogardzie Gdańskim, w którym można uzyskać informacje związane z rekrutacją, a także składać podania o przyjęcie do szkoły,
 • Powiatowy Punkt Informacyjny z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego
  w Starogardzie Gd. ul. Kościuszki 17, tel. (058) 76 73 576, koordynujący rekrutację.
 1. Aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji oraz informacje o wolnych miejscach będą zamieszczane na wyodrębnionych tablicach ogłoszeń w szkołach.
 2. Kandydaci, składając podania do szkoły, posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i trzema kopiami zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego
  poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum, które kandydat ukończył. Oryginały tych dokumentów kandydat składa w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3 lub 3 ust. 1 pkt. 7.
 3. W okresie rekrutacji kandydaci do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Starogardzki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
 4. Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły,
 5. Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych trzech szkół,
 6. Kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest ta, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 7. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) dyrektor szkoły podstawowej/gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane w rekrutacji poza systemem elektronicznym.
 8. Po wyborze szkół Kandydaci ubiegający się o przyjecie do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, biorących udział w elektronicznym naborze, składają w terminie rekrutacji tylko w pierwszej z wybranych szkół tj. szkole pierwszego wyboru:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru podpisany przez rodziców, do szkoły branżowej I stopnia dodatkowo kwestionariusz zawierający zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum opatrzoną nr "1",
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego opatrzoną nr "1",
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 2 ust 2, pkt 3;
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust 5 -8

(jeśli komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium).

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 2. Do oryginałów dokumentów należy dołączyć:
 • dwie fotografie,
 • kartę informacyjną kandydata (zał. 1).
 1. Warunkiem rozpoczęcia nauki zawodu  w technikum jest dostarczenie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawionego przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania otrzymanego ze szkoły, do której uczeń się rekrutuje, w przypadku Branżowej Szkoły I stopnia zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę.
 • 2. Postępowanie kwalifikacyjne

 

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły jest ukończenie szkoły podstawowej /gimnazjalnej publicznej lub szkoły podstawowej/gimnazjalnej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – stanowiącej podstawę programową do kontynuowania nauki. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe musza spełnić wymagania zdrowotne określone dla danego zawodu.

 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej /ponadgimnazjalnej dla młodzieży, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym– maksymalnie 200,

 

w tym:

 

 1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z języka polskiego, matematyki mnożony przez 0,35 pkt., natomiast wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożony przez 0,3 pkt.
 3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.
 4. pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum z czterech przedmiotów (maksymalnie można uzyskać 72 punkty). Pod uwagę brane są przedmioty:
  1. język polski;
  2. matematyka;
  3. język angielski;
  4. czwarty przedmiot w zależności od wybranej klasy w danej szkole.

zawód

Dla absolwentów

1 przedmiot

2 przedmiot

3 przedmiot

4 przedmiot

Technik Ekonomista

- Gimnazjum

- Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Technik Informatyk
/ Programista

- Gimnazjum

- Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

Technik Logistyk

- Gimnazjum

- Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Technik Handlowiec

- Gimnazjum

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Technik Analityk

- Gimnazjum

- Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

chemia

Technik Automatyk

- Gimnazjum

- Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

fizyka

Technik Organizacji Turystyki

- Szkoły Podstawowej

język polski

matematyka

język angielski

geografia

 

Przeliczenie punktów następuje według następujących wartości:

celujący

18  punktów

bardzo dobry

17  punktów,

dobry

14  punktów,

dostateczny

punktów

dopuszczający

2   punkty

 

 1. uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum:
  1. za ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
  2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –3 punkty.
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
  7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
  5 punktów;

 

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –
  10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

5 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
 • punkty;

za uzyskanie wysokiego miejsca  w zawodach wiedzy innych niż wymienione

w pkt c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 1. powiatowym – 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia  zgodnie z § 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020  .

 

 1. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, kolejno, z największą ilością punktów.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

      Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

 

 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej niezależnie od przyjętych kryteriów.
 2. Kandydatów do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

 

 • 3. Terminy rekrutacji

 

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnch :
 • od 13 maja do 18 czerwca 2019 r.– składanie wniosku o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów;
 • do 19 czerwca 2019 r.– możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły;
  • od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.– uzupełnienie wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej poprzez samodzielne wpisanie wyników z egzaminów gimnazjalnych/ósmoklasisty oraz swoich ocen i osiągnięć, a następnie dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum oraz zaświadczenia
   o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego lub poświadczonych
   kopii  powyższych dokumentów;
  • do 04 lipca 2019r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły;
  • 05 lipca 2019 r. 1000– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
   i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
  • do 8 lipca 2019r.– wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi  z listy kandydatów zakwalifikowanych,
   w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;
  • do 10 lipca 2019r. do godz. 1400 – kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 12 lipca 2019 r. od godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły;
 • od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. - składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły wniosku  i innych wymaganych dokumentów o przyjęcie do szkoły dysponującej wolnymi miejscami ;
 • do 14 sierpnia do godz. 900 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły  w rekrutacji uzupełniającej;

 • 16 sierpnia 2019r. do godz.1000 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej;

 • do 21 sierpnia 2019r.– wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi  z listy kandydatów zakwalifikowanych,
  w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;
 • do 28 sierpnia do godz. 1400– kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej  potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 29 sierpnia 2019 r. godz. 1500– ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
  w rekrutacji uzupełniającej.

 

 • 4. Postanowienia końcowe

 

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 3. Listy, o których mowa w ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 2, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

Załącznik  1

 

 

 

............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................

(pieczęć szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej)

 

(pieczęć

szkoły podstawowej/gimnazjum)

 

 

KARTA INFORMACYJNA

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY

PONADPODSTAWOWEJ / PONADGIMNAZJALNEJ

 

Informuję, że

...................................................................................................................................

 

(imię i nazwisko ucznia)

Urodzony(a)

...............................................

w

...............................................................................

 

(dzień-miesiąc-rok)

 

(miejscowość)

                                                                             

Imiona Rodziców

......................................................................................................................

Adres zamieszkania

.......................................................................................................................

(kod-miejscowość-ulica-nr-domu-nr mieszkania)

 

Gmina

...............................................................

 

Został(a) przyjęty(a) na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej

.........................................

 

(typ szkoły

ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej)

w

 

...................................................................................................................................................

 

(nazwa zespołu, miejscowość)

     

 

 

..........................................................

 

.........................................................................

(miejscowość, data)

 

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły

ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej)

 

Pouczenie:

 1. Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej służy kontroli obowiązku nauki, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 59, poz. 996,1000,1290,1669,2245).
 2. Dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) oraz adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wypełnia wychowawca lub inny upoważniony pracownik szkoły podstawowej/gimnazjum.
 3. Uczeń składa „Kartę informacyjną” w jednym egzemplarzu, razem z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego w tej szkole, w której potwierdził wolę podjęcia nauki.
 4. W terminie do 13 września 2019 r. szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna przekazuje potwierdzenie przyjęcia ucznia do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
     

 

Adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia:

Urząd* ……………….……........ w

 

ul.

 

kod pocztowy, miejscowość 

 

 

 

(*) Gminy, Miasta, Miasta i Gminy

Data dodania: 2019-04-02 08:26:05
Data edycji: 2019-05-12 19:43:33
Ilość wyświetleń: 1112
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button