Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin praktyk zawodowych

REGULAMIN

PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

TECHNIKUM  Nr 1   IM. NOBLISTÓW POLSKICH

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

                                                                   Postanowienia wstępne

 1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu
 3. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie wakacji letnich.
 4. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, a jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach co pracownicy.
 • 2

Cel praktyk zawodowych

 

 1. Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 2. Celem praktyki zawodowej jest także:
 3. a) wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 4. b) doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 5. c) wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów;
 6. d) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
 7. e) poszanowanie mienia.
 8. Szczegółowe cele kształcenia określa program nauczania dla danego zawodu.
 • 3

Miejsce i termin odbywania praktyk zawodowych

 

 1. Podstawą realizacji praktyk zawodowych uczniów jest umowa zawarta między szkołą a zakładem pracy.
 2. Praktyka jest organizowana w terminach zgodnych z harmonogramem praktyk ustalanym na dany rok szkolny przez Dyrektora i Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu na początku roku szkolnego
 3. Praktyki odbywają się w podmiotach gospodarczych (zakładach pracy), które gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.
 4. Zakłady pracy wskazane przez ucznia muszą być wcześniej uzgodnione z Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu

.

 • 4

Obowiązki ucznia

 1. Przygotowanie do praktyki
 2. Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

1) zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu , które odbywa się przed rozpoczęciem praktyki,

2) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz programem praktyk,

3) przygotowanie zeszytu zwanego „dzienniczkiem praktyk".

 1. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej 1. Uczeń ma obowiązek zachowania dyscypliny w czasie odbywania praktyki zawodowej poprzez:

1) odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP,

2) właściwą postawę i kulturę osobistą ,

3) odpowiedni ubiór,

4) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,

5) dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,

6) przestrzeganie obowiązujących w danym zakładzie pracy regulaminów pracy,

7) aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej poprzez rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyk,

8) systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk,

9) przedkładanie dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi praktyk oraz Kierownikowi  Praktycznej Nauki Zawodu – do kontroli,

10) uzyskanie pozytywnej opinii i oceny wpisanej do karty oceny praktyk,

11) przekazanie - w ciągu 3 dni od zakończenia praktyki - uzupełnionego dzienniczka praktyk oraz wykonanej prezentacji z odbytej praktyki Kierownikowi Praktycznej Nauki Zawodu– celem wystawienia przez niego oceny z praktyki zawodowej.

 III. Nieobecność na praktyce

Nieobecność na praktyce musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:                                                                                                                                                                          1) zwolnienie lekarskie przedstawione zakładowemu opiekunowi praktyk,                                                           2) informacja o nieobecności przekazana do zakładu pracy oraz do szkoły  - Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,                                                                            3). Nieobecność usprawiedliwiona musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu z Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu.

 • 5

Prawa ucznia:

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:

1) zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,                                                                                                                                                      2) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,                                                                        3) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,                                                                                    4) zapoznania z kryteriami oceniania,                                                                                                                      5)  informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.                                                                                                                                                 6)  zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,                                                                                                                       7)  uzyskania wpisu opinii oraz oceny z praktyki  w ostatnim dniu jej trwania,                                                    8)  właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

 

 

 

 

 • 6

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:

1) zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,                                                                           2) zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy                                                                    3) zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,                                                4)  skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,                                                                                   5)  przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,                                                                           6)  zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,                                                           7)  kontrolować dzienniczki praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,                                           8)  zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,                                                                                         9)  zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi  Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu                       10)  utrzymywać stały kontakt z Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu  odpowiedzialnym za praktyki z ramienia Technikum,                                                                                                                         11)  informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,                                                                                                                                                     12)  poinformować ucznia o propozycji oceny,                                                                                                 13)  ocenić praktykę i dokonać wpisu do karty oceny praktyki wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk,                                                                                                                                                                               Ocena praktyki zawodowej

 1. Podstawa ustalenia oceny
 2. Ocenę końcową za praktykę zawodową ustala Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu na podstawie: 1) propozycji oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyki, 2) wyników kontroli praktyk prowadzonych przez Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu lub Dyrektora Szkoły                                                                                                                                                                                                                     3) uzupełnionego dzienniczka praktyk

4) wykonanej prezentacji z odbytej praktyki.

 

 1. Niezaliczenie praktyki zawodowej

Niezaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

 1. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej (w wymiarze co najmniej 50%);

c . samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki;

 1. braku wymaganej dokumentacji praktyki;
 2. złamania dyscypliny;
 3. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;
 4. uzyskania negatywnej oceny;
 5. niedostarczenia kierownikowi Praktycznej Nauki Zawodu dzienniczka praktyk oraz prezentacji z praktyk w wymaganym terminie.

 

Niezaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

 

 

Data dodania: 2019-04-02 08:45:15
Data edycji: 2020-09-24 12:00:09
Ilość wyświetleń: 346
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej